NOWENNA DO BŁ. PAULINY JARIKOT

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEJ PAULINY JARICOT

 

 

Panie Jezu Chryste, Ty po zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów: „Idźcie na cały świat i  głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a  spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i  natchnąłeś ją, by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i  Żywy Różaniec. Spraw, by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją nieskończoną miłość. Przez wstawiennictwo bł. Pauliny udziel mi łaski......, o którą szczególnie Cię proszę. Który żyjesz i  królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Dzień 1

Intencja: O ufność w Bożą opatrzność

Z pism Pauliny: „W 1845 roku Bóg uznał za słuszne, by wyciągnąć swą rękę nade mną jak nad Hiobem. Wpadłam w ręce złodziei, jak człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha”.

Rozważanie:

Życie sługi Bożej Pauliny Jaricot, rozpoczęte w 1799 roku w religijnej rodzinie, nie było łatwe. Wśród różnych doświadczeń, jak niezrozumienie jej działalności, materialna bieda wreszcie choroba, zachowała Paulina postawę ufności wobec Boga, który jest miłością.

Paulina po utracie dóbr materialnych, nie mogła zrealizować swych ambitnych planów apostolskich. Nie zwątpiła jednak w Bożą opatrzność. Odnalazła sens swych doświadczeń w historii biblijnego Hioba. Pociechą jej była przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, który zatroszczył się o człowieka pobitego przez zbójców.

Lektura Pisma Świętego stanowi także dla nas pomoc w zrozumieniu trudnych doświadczeń życiowych. Przyjęcie słowa Bożego aktem wiary kształtuje naszą chrześcijańską codzienność. - Panie Jezu nie dopuść, byśmy zwątpili w Bożą opatrzność.

- Abyśmy z dziecięcą ufnością trwali przy Bogu w różnych doświadczeniach życiowych, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

- Abyśmy nie zwątpili w dobroć Boga, gdy spotyka nas smutek czy cierpienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

- Abyśmy swoją wielkodusznością wspierali ludzi przeżywających trudne doświadczenia życiowe. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Dzień 2

Intencja: O umiłowanie Chrystusa

Z pism Pauliny: „Trzymam Cię za rękę, mój Umiłowany, gdyż bez Ciebie nie mogę zrobić ani kroku. Cały jesteś mój przez miłość, a ja cała jestem Twoja dzięki błogosławionej konieczności”.

Rozważanie:

Wiara w Boga jest wiarą rozumną. Człowiek swoim rozumem potrafi poznać istnienie Boga. Cały Stary Testament jest przeniknięty tą prawdą. Biblijny Hiob, był przekonany, że cały stworzony świat stanowi swoisty hymn na cześć Boga Stwórcy. Mówi on: Zapytaj zwierząt, a wskażą ci, i ptaki podniebne pouczą. Zapytaj ziemi, pouczy cię i opowiedzą ci ryby w morzu. Z nich wszystkich któreż by nie wiedziało, że ręka Pana to uczyniła. W Jego ręku tchnienie wszystkiego, co żyje (Jb 12, 7-10).

 Paulina swoim rozumem wyczytywała prawdę o Bogu z piękna przyrody. Podziwiając piękno kwiatów, majestat gór i wielkoś

wszechświata, odkrywała i kontemplowała wielkość Boga Stwórcy. Wiarą zaś poznała kim jest Bóg. Przez sakramenty święte doświadczała osobowego z Nim spotkania. Chrześcijaństwo bowiem jest osobistym spotkaniem z osobowym Bogiem. Przez komunię sakramentalną przeżywała najpełniej spotkanie z ukochanym Zbawicielem. - Dziękujmy Chrystusowi za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie.

- Niech Twoje, Panie Boże, stworzenia umacniają moją wspólnotę z Tobą. Panie, przymnóż mi wary.

- Niech moje serce zawsze się raduje podczas komunii świętej. Panie, przymnóż mi wary.

- Niech moja dusza cieszy się z Twojej, Jezu, obecności w Najświętszym Sakramencie. Panie, przymnóż mi wary.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Dzień 3

Intencja: O pokorne przyjęcie krzyża

Z pism Pauliny: „Wyznaję, że mam naturalny lęk, że wzdrygam się bardzo przed cierpieniem. Przyjmuję jednak Twój kielich goryczy. Uznaję siebie za niegodną go, ale oczekuję od Ciebie, Panie, pomocy, przemiany, dojścia do zjednoczenia z Tobą i dopełnienia go w ofierze na Twoją jak największą chwałę i dla zbawienia moich braci”.

Rozważanie:

Św. Paweł wyznał: „aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Gal 2,19-20)..

Chrystus wprowadził Paulinę w tajemnicę swego krzyża. Cierpienia, które wypełniły całe jej życie stały się okazją do coraz ufniejszej modlitwy i coraz większego zaangażowania w działalność charytatywną na chwałę Bożą. Cierpiąc duchowo i fizycznie nie odrzuciła krzyża, ale chciała go nieść z miłością i odwagą. Potrafiła przyjąć krzyże także ze strony tych, którzy uważali się za przyjaciół Boga. - Panie Jezu daj nam siłę do niesienia krzyża naszego życiowego powołania.

- Gdy przeżywamy zwątpienia. Wspieraj nas, Panie.

- Gdy zmagamy się z cierpieniem. Wspieraj nas, Panie.

- Gdy krzyż codzienności przygniata nas swym ciężarem. Wspieraj nas, Panie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Dzień 4

Intencja: O prawdziwą pobożność eucharystyczną

Z pism Pauliny: „O Boże, cóż mogłabym Ci ofiarować w dowód wdzięczności za nieoszacowane dobrodziejstwo, jakie mi uczyniłeś, pozwalając mi obcować z Tobą sam na sam w tajemnicy Twojego tabernakulum?! Mam jedynie moje serce, a Ty pozwoliłeś mi odczuć, że cierpisz dla serc wszystkich ludzi i dla każdego z osobna”.

Rozważanie:

Chrystus został pośród swych uczniów w sposób tak prosty jak chleb i jednocześnie tak zdumiewający, że dla wielu aż nie do wiary. My Go czcimy oddając Mu należny pokłon, połączony z naszą całkowitą synowską uległością. Jezus ustanowił Eucharystię dla nas. Powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 54-55)

Paulina poznała, że Eucharystia jest dowodem nieskończonej miłości Boga. Ona pożywała chleb, który z nieba zstąpił (J 6, 41). Wiedziała, że trzeba go spożywać, by mieć życie wieczne. Tak bowiem zapewnia Jezus: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

Przyjmujący Eucharystię stają się ludźmi eucharystycznymi, to znaczy wdzięcznymi Bogu za Jego dzieło stworzenia, zbawienia i uświęcenia. Stają się także bezinteresownym darem dla innych. - Panie Jezu naucz nas postawy adoracyjnej wobec Najświętszego Sakramentu.

- Za Twą eucharystyczną obecność. Dziękujemy Ci, Chryste.

- Za możliwość częstego uczestnictwa we mszy świętej. Dziękujemy Ci, Chryste.

- Za radość przyjmowania Komunii Świętej. Dziękujemy Ci, Chryste.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 


Dzień 5

Intencja: O naśladowanie Maryi

Z pism Pauliny: „Błagam Cię, Matko Najświętsza, przyjmij mnie pod skrzydła Twej przemożnej opieki i osłoń moje ubóstwo swoją szatą, pod którą każdy może znaleźć miejsce, abym przez zasługi cnót, które zajaśniały w Tobie poprzez siedem boleści, została przyjęta na ucztę Baranka”.

Rozważanie:

Kościół św. ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Maryi Panny. Ona jest związana nierozerwalnym węzłem ze zbawczym dziełem swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Maryja jest wspaniałym owocem Odkupienia. Stanowi też swoiste zwierciadło, w którym Kościół widzi swoją misję uświęcania świata (KL 103).

Paulina Jaricot odznaczała się prawdziwą pobożnością maryjną. Jej duchowość maryjna była zasilana modlitwą na różańcu. Przesuwając jego paciorki rozważała czyny zbawcze Chrystusa i wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił Niepokalanej Matce naszego Zbawiciela. - Panie Jezu, naucz nas całkowitego zawierzenia Boga na wzór Maryi i naśladowanie jej postawy w życiu codziennym. - Maryjo, miej nas w swojej opiece.

- Byśmy byli zawsze wierni Bogu. Maryjo, miej nas w swojej opiece.

- Byśmy czynili wszystko, co Twój Syn nam powie. Maryjo, miej nas w swojej opiece.

- Byśmy, Jak Ty, byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego. Maryjo, miej nas w swojej opiece.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 


Dzień 6

Intencja: O ducha posłuszeństwa

Z pism Pauliny: „Stale dziękować Bogu, poddawać się Jego prowadzeniu nas nieznanymi nam niedoświadczonym drogami, jakiekolwiek by one nie były i umierać tyle razy, ile On uważa za słuszne – abyśmy przy każdym przebudzeniu rozpoczynali na nowo pełnienie Jego woli”.

Rozważanie:

 Chrystus jest wzorem posłuszeństwa (Flp 2,5-9). On, Bóg-Człowiek, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi..., uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg Go nad wszystko wywyższył.

 Paulina uczyła się posłuszeństwa od Chrystusa. W wymiarze wewnętrznym była posłuszna poleceniom stałego spowiednika. Była też posłuszna decyzjom władzy kościelnej. Jej apostolskie dzieło, Związek Lyoński, nie zyskał pełnej akceptacji kościelnej. Ona zaś została odsunięta od kierowania i wpływu na jego rozwój. Nie popadła jednak w rezygnację. Zaproponowała, aby bardziej skupić się na aspekcie duchowym i modlitewnym. Związek Lyoński wkrótce został przemianowany na Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Ostatecznie jego siedziba została przeniesiona do Watykanu i stała się wielką organizacją, noszącą dzisiaj nazwę Papieskich Dzieł Misyjnych. – Chryste, niech zapanuje Twoje królestwo.

- Jezu, uczyń nasze serce podobne do Twego pokornego serca. Wysłuchaj nas.

- Jezu, niech moja wola zawsze będzie poddana Twojej woli. Wysłuchaj nas.

- Jezus, wspieraj mnie, gdy przychodzi pokusa buntu wobec Ciebie. Wysłuchaj nas.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 


Dzień 7

Intencja: O właściwe wykorzystanie dóbr materialnych

Z pism Pauliny: „W Kościele i u naszego Pana Jezusa Chrystusa … ubodzy są prawdziwymi dworzanami Boga, Jego szambelanami i faworytami. Noszą Jego insygnia i mogą być pewni Jego przychylności, jeśli z ubóstwem zewnętrznym łączą prawdziwe ubóstwo ducha”.

Rozważanie:

Jezus uczy: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? (Mt 16,23), oraz „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25,40)

Paulina choć wychowywała się w zamożnej rodzinie nie zatraciła wrażliwości na potrzeby bliźnich. Bóg dał jej łaskę zrozumienia, że dobra materialne nie służą do zaspokojenia ludzkiej próżności. One powinny być wykorzystane do zapewnienia godnego życia każdemu człowiekowi.

Wspierała misje. Podejmowała działania na miarę swych możliwości, gdy wybuchały wielkie bunty robotników fabryk włókienniczych w Lyonie, na początek lat trzydziestych XIX wieku. Przedstawiła nowatorski projekt założenia fabryki całkowicie zarządzanej przez samorząd robotników, ze sprawiedliwymi płacami, brakiem wyzysku i pomocą socjalną dla pracowników i ich rodzin. Nie znalazła jednak wsparcia dla jego realizacji. Bankierzy wykorzystali jej dobre zamiary dla własnych korzyści. Paulina wpadła w ogromne zadłużenie, które musiała spłacać praktycznie do końca życia. - Panie Jezu naucz nas mądrego korzystania z dóbr materialnych.

- O sprawiedliwość społeczną. Prosimy Cię, Jezu.

- O pohamowanie ludzkiej chciwości. Prosimy Cię, Jezu.

- O sprawiedliwy podział wytworzonych dóbr. Prosimy Cię, Jezu.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Dzień 8

Intencja: O zapał misyjny

Z pism Pauliny: „W górę serca! Ogarnijmy świat naszymi pragnieniami: Jezus umarł za wszystkich, dlaczego mielibyśmy osłabiać nasze serca ograniczonymi pragnieniami? Modlitwa jest potężnym motorem, który daje odczuć swoją moc od krańca po kraniec świata”.

Rozważanie:

Misyjna działalność Kościoła to realizacja woli Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1 Tm 2,4). Ta idea była bardzo bliska Paulinie. Jej brat Fileas, w Seminarium św. Sulpicjusza w Paryżu przygotowywał się do pracy misyjnej w Chinach. Dzięki niemu dowiedziała się o dramatycznej sytuacji Chińczyków i konieczności misji w tym kraju. Paulina szukała sposobu rozbudzenia wśród katolików entuzjazmu dla wspomagania Chińczyków. Znalazła go w 1819 roku.

Zaczęła tworzyć grupy modlitewno - apostolskie złożone z 10 osób. Każda z tych osób miała się starać, by zachęcić kolejne 10 osób do wspomagania misji. Te dziesiątki przekształcały się w setki, a setki w tysiące. Każdy członek zobowiązywał się do codziennej modlitwy za misje i niewielkiej cotygodniowej ofiary na ten cel. Na każdym szczeblu grupami kierowali odpowiedni przewodnicy.

Pierwszymi członkiniami Dzieła były robotnice, a pierwsze zelatorki – animatorki, zostały wybrane spośród pracownic zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa. - Panie Jezu, naucz nas prawdziwej troski o dzieła misyjne Kościoła.

- Aby Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi. Spraw to, Jezu.

- Aby ludzie z radością przyjęli Dobrą Nowinę o Bogu, który jest miłością. Spraw to, Jezu.

- Aby wierzący dzielili się swoją wiarą z innymi ludźmi, wyrażaną w czynach miłości. Spraw to, Jezu.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Dzień 9

Hasło: Intencja: O jedność ludzi dobrej woli

Z pism Pauliny: Wśród osób, do których się zwracałam, napotkałam serca, które wydawały się przenikać moje myśli i dzielić moje smutki. Były to proste robotnice, gdyż nawet nie ośmielałam się mieć nadziei, że zostanę zrozumiana przez bogatych, chyba, że byłyby to osoby bardzo młode …”.

Rozważanie:

Jezus przed odejściem z tego świata, w modlitwie arcykapłańskiej zawarł swój testament. Powiedział: „Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno” (J 17, 11).

 Paulina żyła w świecie potężnych napięć społecznych, społecznej niesprawiedliwości, także religijnego zobojętnienia. Szukała sposobów, by te napięcia rozładowywać bo one niszczyły jedność wśród ludzi. Odrzucała wszelkie metody rewolucyjne. Uznała, że uduchowiony człowiek może być siewcą ładu społecznego. Najpierw zaczęła zachęcać swoje towarzyszki do modlitwy różańcowej. Założyła modlitewne stowarzyszenie. Jego członkinie w liczbie piętnastu, codziennie odmawiały jeden dziesiątek różańca. Tak powstał Żywy Różaniec. W chwili śmierci Pauliny w 1862 roku w dzieło Żywego Różańca w samej Francji było już zaangażowanych blisko 2 mln osób. Tych osób jest obecnie wiele milionów. Oni, wspierani łaską Bożą, odnawiają oblicze naszej ziemi. – Królowo różańca świętego, pod Twoją obronę uciekamy się.

- Za przykład życia wiary Błogosławionej Pauliny. Bądź uwielbiony, Chryste.

- Za jej dzieło żywego różańca. Bądź uwielbiony, Chryste.

- Za gorliwość członków żywego różańca. Bądź uwielbiony, Chryste.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…..

Błogosławiona Paulino, z  tobą wielbimy Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, w  którego oblicze wpatrujesz się w  niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i  zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w  Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i  drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w  każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w  jego realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com