Statut

Stowarzyszenia "Żywy Różaniec"

STATUT

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku

Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą św. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3).

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie Żywy Różaniec, zwane dalej: Żywym Różańcem, jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na terenie całej Polski, nieposiadającym osobowości prawnej.
W swojej działalności Żywy Różaniec kieruje się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326), oraz uchwałami Konferencji Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących
Działalność Stowarzyszenia Żywy Różaniec na terenie poszczególnych diecezji odbywa się za zgodą biskupa diecezjalnego.
Stowarzyszenie Żywy Różaniec posiada jako oznaczenie graficzne logotyp w kolorze niebieskim na tle białym, w formie językowej polskiej.
§ 2.
ISTOTA I DUCHOWOŚĆ

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.
W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez Ojca Świętego w Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy i inne intencje podawane przez papieża oraz intencje polecane przez biskupa miejsca.
Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
krzewienie modlitwy różańcowej;
wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.
§ 3.
STRUKTURA

Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu Polski, która zatwierdza jego Statut i wybiera Moderatora Krajowego spośród trzech kandydatów, których przedstawia Konferencja Moderatorów Diecezjalnych. Kadencja Moderatora Krajowego trwa 5 lat; może pełnić tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.
Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą wszyscy moderatorzy diecezjalni oraz członkowie Zarządu.
Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głosowaniu zwyczajnym wyłania Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi: pięciu moderatorów diecezjalnych oraz przedstawiciel Papieskich Dzieł Misyjnych, przedstawiciel redakcji czasopisma formacyjnego, jakim dla Żywego Różańca jest miesięcznik „Różaniec” i przedstawiciel wspólnoty o której mowa w punkcie 13 tegoż paragrafu. Kadencja Zarządu trwa 5 lata. Moderatorzy diecezjalni mogą być wybierani do Zarządu kolejno przez dwie kadencje.
Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych jest Moderator Krajowy.
Siedzibą Stowarzyszenia Żywego Różańca i Zarządu jest Dom Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie, ul. L. Żeligowskiego 16/20.
Na terenie diecezji Żywy Różaniec podlega biskupowi miejsca, który mianuje moderatora diecezjalnego oraz określa sposób współpracy między wspólnotami Żywego Różańca.
W parafii grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub przez wyznaczonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.
Wspólnoty Żywego Różańca powstałe przy szkołach, wspólnotach zakonnych oraz innych ośrodkach pozostają w łączności z proboszczem parafii, na terenie której powstały.
Róże Różańcowe powstałe w przestrzeni internetowej lub w inny sposób, mogą być włączone do Żywego Różańca jeżeli przyjmują jego Statut. Inicjator czy założyciel takiej róży/koła współpracuje z proboszczem parafii, do której należy
Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”. Na czele róży/koła stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji.
Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca, która może z pośród siebie wybrać osobę koordynująca ich pracę, zwaną Zelatorem Parafialnym.
Członkowie Żywego Różańca posługują się Ceremoniałem Żywego Różańca i Modlitewnikiem Żywego Różańca zatwierdzonym przez właściwą władzę kościelną.
Do Stowarzyszenia Żywy Różaniec mogą być formalnie włączone inne wspólnoty różańcowe (jak, np. Wspólnota „Różaniec Rodziców”), które akceptują statut Stowarzyszenia Żywy Różaniec i na pisemną prośbę tej wspólnoty będą przyjęte przez Konferencję Moderatorów Diecezjalnych do niniejszego Stowarzyszenia. Wspólnoty te mogą zachować swoje cele, reguły działania i nazewnictwo oraz charakteryzujące ich logo dołączając do niego logo Stowarzyszenia Żywy Różaniec.
Kadencja osób wybranych do pełnienia funkcji Moderatora Krajowego i Zarządu na 3 lata z dniem wejścia w życie znowelizowanego Statutu zostaje przedłużona do 5 lat, liczonych od dnia wyboru.
§ 4.
PRZYNALEŻNOŚĆ

Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.
§ 5.
ZADANIA I OBOWIĄZKI

Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic lub zmiana samodzielna według wskazań zelatora/zelatorki;
uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
odważne stawanie w obronie wiary;
udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży/koła;
kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.
Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki:dba o swoje życie duchowe i formację osobistą;
troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
czuwa nad pełnym składem osobowym róży/koła oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą/kołem i między różami/kołami;
odwiedza chorych członków róży/koła;
zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.
Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:przyjmuje członków do Żywego Różańca i prowadzi Parafialną Księgę Żywego Różańca;
dba o formację zelatorów i członków Żywego Różańca;
prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje intencje na dany miesiąc;
współpracuje z moderatorem diecezjalnym;
tam, gdzie istnieje Parafialna Rada Żywego Różańca, koordynuje jej pracę, dbając o współpracę wszystkich zelatorów;
koordynuje funkcjonowanie róż internetowych, które istnieją w parafii.
Zadania i obowiązki moderatora diecezjalnego:jest odpowiedzialny za Żywy Różaniec w diecezji;
organizuje spotkania zelatorów i moderatorów w diecezji;
raz w roku organizuje ogólnodiecezjalne spotkanie członków Żywego Różańca;
dba o formację teologiczną i duchową wszystkich członków Żywego Różańca;
na mocy swej nominacji jest członkiem Konferencji Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca i uczestniczy w jej spotkaniach;
do wypełnienia swoich zadań może powołać Diecezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza Biskup Diecezjalny;
czuwa nad realizacją zadań statutowych Żywego Różańca w diecezji;
współpracuje z Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych;
koordynuje funkcjonowanie róż internetowych, które istnieją w diecezji.
. Zadania i obowiązki Konferencji Moderatorów Diecezjalnych:stanowi forum dzielenia się doświadczeniem w zakresie krzewienia modlitwy różańcowej;
koordynuje działania Żywego Różańca na terenie całej Polski;
wybiera w głosowaniu zwyczajnym spośród swoich członków trzech kandydatów do funkcji Krajowego Moderatora i przedstawia ich Konferencji Episkopatu Polski;
wybiera w głosowaniu zwyczajnym spośród Moderatorów Diecezjalnych pięciu kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia Żywy Różaniec;
przeprowadza zmiany statutu Stowarzyszenia Żywy Różaniec i przedstawia je do zatwierdzenia Konferencji Episkopatu Polski;
podejmuję decyzję o formalnym włączaniu do Stowarzyszenia Żywy Różaniec innych wspólnot różańcowych na ich wcześniejszą pisemną prośbę;
współpracuje z innymi ruchami różańcowymi.
Zadania i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia Żywego Różańca:przygotowuje program i materiały formacyjne dla Żywego Różańca;
przygotowuje ogólnopolskie spotkania i rekolekcje dla członków Żywego Różańca;
służy radą i pomocą w rozstrzyganiu spornych kwestii odnoszących się do zachowywania statutu na szczeblu diecezjalnym.
Zadania i obowiązki Krajowego Moderatora Żywego Różańca:reprezentuje Stowarzyszenie Żywy Różaniec na zewnątrz;
zwołuje spotkania Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych i im przewodniczy;
reprezentuje Żywy Różaniec przed Konferencją Episkopatu Polski i raz w roku przedstawia jej sprawozdanie z działalności Żywego Różańca;
współpracuje z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, redakcją miesięcznika „Różaniec” i wspólnotami o których mowa w § 3 ust. 13.
§ 6.
PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
uroczystości Narodzenia Pańskiego;
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
święta Ofiarowania Pańskiego.
Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

 

Niniejszy Statut Stowarzyszenia Żywy Różaniec został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 393. Zebrania Plenarnego, na mocy Uchwały nr 21/393/2022 z dnia 11 października 2022 r., na czas nieokreślony.

 

 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com